Skip to main content

Pravno obaviještenje

 

Pravne informacije

Izjava o korištenju Internet stranica

Internet stranice postavljene su s namjerom informiranja šire javnosti o ponudi grupe i usluga, koje nudi. Molimo Vas da se kao posjetitelj Internet stranica, pridržavate dolje navedenih uvjeta. Pristupom našim stranicama naznačujete da priznajete i prihvaćate te uvjete.

Informacije
Vlasnik stranica VCAG d.o.o. trudit će se nuditi ispravne i najnovije informacije. Pridržavamo prava na mijenjanje sadržaja internetskih stranica i/ili prestanak dopunjavanja istih, uvijek, bez ikakvog prethodnog upozorenja i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za obnovu internetskih stranica.

Zaštićeni znakovi
Svi znakovi na stranicama zaštićeni su, osim ako vlasnik stranica ne odredi drugačije. To uključuje sve vlasnikove logotipe (logotipi proizvoda i korporativne logotipe) te znakove. Upotreba znakova dozvoljena je samo sa prethodnom dozvolom vlasnika Internet stranica.

Ograničenje odgovornosti
Svi tekstovi, slike i ostali sadržaji, koji su prikazani na našim Internet stranicama, izabrao je i uredio vlasnik Internet stranica, te su isključivo informativne prirode. Unatoč tome, vlasnik u slučaju posjetiteljeve želje surađivanja s njim na poslovnoj razini ne odgovara za preciznost i točnost navedenih podataka. Osim u slučaju izravno izazvane štete, koja bi proizlazila iz vlasnikova namjernog zavaravanja ili, koja bi nastala zbog vlasnikove nemarnosti, vlasnik ili bilo koja druga pravna ili fizička osoba, koja je sudjelovala u nastajanju tih Internet stranica, ne odgovara ni za kakvu posrednu, neposrednu, posebnu ili slučajnu štetu, koja bi nastala zbog posjetiteljevog krivog tumačenja sadržaja Internet stranica. Intelektualno vlasništvo na Internet stranicama, uključujući patente, znakove i autorska djela, zaštićeno je. Ništa na našim Internet stranicama ne smije biti korišteno ili prikazano na bilo koji način bez službene dozvole vlasnika Internet stranica. Internet stranice također uključuju informacije trećih osoba te povezivanje sa Internet stranicama trećih osoba. Ipak, vlasnik Internet stranica ne poznaje sadržaj informacija, uključenih na Internet stranicama trećih osoba i zato ne preuzima nikakvu odgovornost za tamo navedene informacije.

Zaštita privatnosti
Na internetskim stranicama prikupljaju se kontaktne informacije i neki osobni podatci svih onih posjetitelja, koji bi željeli doći do objavljenih informacija, te u tu svrhu kontaktiraju vlasnika ili se pretplaćuju na publikacije vlasnika internetskih stranica. Dodatne informacije potražite u Izjavi o zaštiti osobnih podataka. Isključivu odgovornost za vjerodostojnost osobnih podataka i kontaktnih informacija preuzimaju posjetitelji. IP adresu posjetitelja vlasnik može upotrijebiti kod pronalaženja poteškoća na mreži i uređivanju internetskih stranica. Internetske stranice također sadrže povezivanje sa stranicama trećih osoba. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja stranica trećih osoba.

Vlasnik Internet stranica:
VCAG d.o.o.
Leskoškova 2
1000 Ljubljana
Slovenija


Izjava o zaštiti ličnih podataka

  1. Vođe zbirke ličnih podataka prikupljenih preko ove internet stranice su (i.) prodavatelj {companyName}, {companyAddress}, {companyPostalCode} {companyPostOffice}, (ii.) društvo VCAG doo Podgorica, Ulica 4.Jula 113/7, 81000 Podgorica, Crna Gora i (iii.) društvo KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana, Slovenija, kao zajednički vođa zbirke i odvojeno svaki kao odvojeni vođa zbirke (u nastavku kao »mi« ili »vođe zbirke« odn. »vođa zbirke«).
  2. Vaše lične podatke prikupljamo samo ukoliko se sami odlučite da nam ih date, odnosno saopštite. Davanjem podataka dajete i saglasnost da vođe zbirke ličnih podataka (zajedno ili svaki odvojeno) vaše lične podatke i informacije čuvaju, obrađuju i koriste za sljedeće namjene: komuniciranje s vama, statistička obrada, segmentacija potrošača, obrada prošlog ponašanja kod kupovine, slanje ponuda, gradiva i pozivnica, izvođenje direktnog marketinga (preko telefona, e-pošte, SMS poruka i obične pošte), te telefonsko, pismeno i elektronsko anketiranje.
  3. U svrhu pružanja usluga, a u skladu s vašom saglasnošću, vaše lične podatke možemo davati i ovlaštenom zastupniku VOLVO ili nekom od naših ugovornih izvršilaca obrade ličnih podataka, zbog čega s vama u kontakt može doći i neko od tih lica. Osim prethodno navedenih lica, vaše lične podatke nećemo davati nijednom trećem licu.
  4. Vaše lične podatke ćemo početi obrađivati u skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Obrada znači prikupljanje, čuvanje ili spajanje podataka u zbirkama ličnih podataka, mijenjanje, upotrebu ili objavljivanje, uključujući i prenos, izmjenu, blokiranje i brisanje. Vaši lični podaci čuvaće se i koristiti do vašeg eventualnog pismenog opoziva. Lični podaci koje nam dajete preko ove internet stranice mogu se spajati s vašim ličnim podacima koje smo dobili preko naših zastupnika. Prikupljeni lični podaci neće se koristiti suprotno vašoj datoj saglasnosti.
  5. U vezi sa zaštitom ličnih podataka garantujemo vam da po pitanju njihove zaštite, osiguranja, vođenja evidencije zbirke ličnih podataka i drugih prava i obaveza, pružamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere potrebne za sigurnu obradu i u cjelosti poštujemo važeće zakonodavstvo koje uređuje zaštitu ličnih podataka.
  6. Prikupljanje vaših ličnih podataka je dobrovoljno. Ukoliko ne date dozvolu za obradu ličnih podataka nećemo vas moći obavještavati o novim proizvodima i uslugama, reklamnim akcijama odnosno inače komunicirati sa vama. Svoju saglasnost za obradu podataka možete bilo kada opozvati, također možete bilo kada zahtijevati uvid, prepis, kopiranje, dopunu, popravak, blokiranje ili brisanje vaših ličnih podataka i to tako da nas pismeno kontaktirate na adresu: Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija ili pošaljete elektronsku poruku na adresu: info@vcag.net.